බෙදීම් වර්ගය ස්කී-ප්‍රතිරෝධී හයිඩ්‍රොලික් ගියර් පුලර්