හයිඩ්රොලික් තල්ලු කිරීමේ පද්ධතිය

සියලුම නිෂ්පාදන

ප්රතිඵල: 1 ​​- 12 (6 න්)