ආපසු පැමිණීමේ හයිඩ්‍රොලික් සිලින්ඩරය පූරණය කරන්න

සියලුම නිෂ්පාදන

ප්රතිඵල: 1 ​​- 12 (10 න්)