හයිඩ්රොලික් එසවුම් පද්ධතිය

සියලුම නිෂ්පාදන

ප්රතිඵල: 1 ​​- 12 (9 න්)