අපේ ගුණාත්මකභාවය

උසස් පර්යේෂණ සහ යෙදුම් තාක්‍ෂණය මත විශ්වාසය තබා දේශීය වෘත්තිකයින්ගේ ඒකාබද්ධ උත්සාහයෙන් KIET විසින් උසස් මට්ටමේ හයිඩ්‍රොලික් නිෂ්පාදන (දැනටමත් නව නිපැයුම් පේටන්ට් බලපත්‍ර ගණනාවක් ඇත) සහ පොහොසත් නිෂ්පාදන පෙළකින් විවිධ විද්‍යාත්මක හා සාධාරණ විසඳුම් සකස් කිරීමේ හැකියාව වර්ධනය කර ඇත. සැලසුම් සහ යෙදීම් වල අඛණ්ඩ නවෝත්පාදනයන් තුළින් KIET පාරිභෝගිකයින් සඳහා උසස් තත්ත්වයේ හයිඩ්‍රොලික් නිෂ්පාදන සපයයි.